معنی کلمه ذرطاءة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرطاءة. [ ذَ طَ ءَ ] (ع مص ) زشت خوردن طعام را. یقال : ذرطیت الطعام ؛ یعنی زشت خوردی آنرا.