معنی کلمه ثغیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغیة. [ ث َ ی َ ] (ع مص ) گرسنگی .

گرسنه گردیدن .

خالی شدن جای .