معنی کلمه حسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن محمدحسین نائنی . رجوع به حسن نیستانکی شود.