معنی کلمه وارانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارانی . (ص نسبی ) منسوب به واران از دهکده های تبریز. (از معجم البلدان ).