معنی کلمه پیروزه چادر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیروزه چادر. [ زَ / زِ دَ / دُ ] (اِ مرکب ) کنایه از فلک باشد. (آنندراج ). کنایه از آسمان و فلک است . (برهان ).