معنی کلمه سارجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سارجی . (اِخ ) دهی است از دهستان زهان بخش قاین شهرستان بیرجند، واقع در 101 هزارگزی جنوب خاوری قاین . سر راه اتومبیل رو اسفدن به باسفج . کوهستانی ومعتدل ، و آب آن از قنات ، و محصول آن غلات و شلغم است ، 150 تن سکنه دارد که به زراعت و مالداری اشتغال دارند. از صنایع دستی قالیچه بافی در آن معمول است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).