معنی کلمه سارجه کور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سارجه کور. [ ج َ / چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس ، واقع در 18 هزارگزی شمال خاوری گنبد قابوس . دشت و معتدل ، و آب آن ازرودخانه ٔ گرگان ، و محصول آن غلات و حبوبات و صیفی و لبنیات است ، 800 تن سکنه دارد که چادرنشین هستند و تغییر مکان میدهند. و به زراعت و گله داری اشتغال دارند. از صنایع دستی قالیچه بافی بین زنان آن معمول است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).