معنی کلمه ثئوفرسطوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثئوفرسطوس . [ ث َ ءُ ف ِ رَ ] (اِخ ) رجوع به ثأوفرسطس شود.