معنی کلمه کشف الاَّیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشف الاَّیات . [ ک َ فُل ْ ] (ع اِمرکب ) فهرست الفبائی آیات قران . (یادداشت مؤلف ).