معنی کلمه جغربغر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جغربغر. [ ج َ غ ُ ب َ غ ُ ] (اِ مرکب ) جغوربغور. جگر و دل و قلوه ٔ گوسفند را که خردکرده و با پیاز در روغن سرخ کرده باشند. قلیه پیتی . حسرت الملوک . رجوع به جغوربغور و حسرت الملوک شود.