معنی کلمه قاسان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسان . (اِخ ) معرب کاشان و مردم ، آن شهر آن راکاشان گویند. (معجم البلدان ). رجوع به کاشان شود.