معنی کلمه ضریس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضریس . [ ض ُ رَ ] (اِخ ) ابن عبدالملک بن اعین . برادرزاده ٔ زرارةبن اعین از اصحاب ابوجعفر محمدبن علی علیه السلام است .