معنی کلمه پیرو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرو. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان حشون بخش بافت شهرستان سیرجان . واقع در 30هزارگزی باختر بافت و 2هزارگزی جنوب راه فرعی بافت به سیرجان . کوهستانی سردسیر. دارای 35 تن سکنه . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).