معنی کلمه جغتورود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جغتورود. [ ] (اِخ ) رودخانه ٔ جغتو یا جغاتو یا زرینه رود در آذربایجان . رجوع به جغتو و جغاتو شود.