معنی کلمه ثغر اعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغر اعلی . [ ث َ رِ اَ لا ] (اِخ ) مقابل ثغر ادنی . در زمان بنی امیه نامی بود که به سرقسطه و جهات آن میدادند. (نفح الطیب ). این شهر را عرب البیضاء نیز نام میداد. و در 512 هَ . ق . فرنگیان آن شهر را از مسلمانان بستدند.