معنی کلمه قطربلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطربلی . [ ق ُ رُب ْ ب ُ ] (ص نسبی ) نسبت است به قطربل . (اللباب ). رجوع به قطربل شود : خاصه با آهنگهای زلزلی باده های روشن قطربلی . دهخدا.