معنی کلمه پیره یوسفان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیره یوسفان . [ رَ س ِ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 13هزارگزی جنوب باختری اهر. و دو هزار و پانصد گزی شوسه ٔتبریز به اهر. کوهستانی ، معتدل ، دارای 422 تن سکنه .آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات . شغل اهالی زراعت و گله داری . صنایع دستی زنان گلیم و فرش بافی و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).