معنی کلمه ثغر ادنی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغر ادنی . [ ث َ رِ اَ نا ] (اِخ ) بزمان بنی امیه طلیطلة و جهات آنرا ثغر ادنی مینامیدند. (نفح الطیب ج 1 ص 77).