معنی کلمه زینیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زینیان . (اِ) زینان است که نانخواه باشد و آن تخمی است که بر روی خمیر نان پاشند. (برهان ) (آنندراج ). نانخواه . (ناظم الاطباء). رجوع به زینان شود.