معنی کلمه ظاهر بأمرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاهر بأمرا. [ هَِ رُ ب ِ ءَ رِل ْ لاه ] (اِخ ) رجوع به ظاهر محمدبن احمد... شود.