معنی کلمه فیسیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیسیر. (اِ) حبه ٔ مطبوخ یا ثمر است . (مخزن الادویه ).