معنی کلمه ابوالخطاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالخطاب . [ اَ بُل ْ خ َطْ طا ] (اِخ ) کلوذانی . رجوع به محفوظبن احمد... شود.