معنی کلمه شکوهندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شکوهندگی . [ ش ِ/ هََ دَ / دِ ] (حامص ) ترس . بیم . خوف . هراس . (ناظم الاطباء). ترس . بیم . (برهان ) (آنندراج ) : وز او کرد باید پژوهندگی که از ما ندارد شکوهندگی . نظامی .

زلاقت . لغزش . سقوط. افتادگی . (ناظم الاطباء). لغزش . افتادگی . بسر درآمدن . (از آنندراج ).

به رو افتادگی اسب . در این دو معنی اخیر ظاهراً دگرگون شده یا صورتی از شکوخندگی است .