معنی کلمه پیرمؤمن سرا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرمؤمن سرا. [ م ُءْ م ِ س َ ] (اِخ ) دهی جزء دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن . واقع در 7هزارگزی شمال فومن . کنار راه فرعی فومن به شفت . جلگه ، معتدل ، مرطوب . دارای 198 تن سکنه . آب آن از نهر نمک . محصول آنجا برنج و ابریشم . شغل اهالی زراعت و زغال فروشی و حصیربافی است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).