معنی کلمه آجور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آجور. (معرب ، اِ) آجر. خشت پخته . معرب آگور.