معنی کلمه لیوگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیوگی . [ لی وَ / وِ ] (حامص ) عمل مردم لیوه .