معنی کلمه واذیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واذیج . (اِ) وادیج . رجوع به وادیج شود.