معنی کلمه پیرمحمد قورچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرمحمد قورچی . [ م ُ ح َم ْ م َ دِ ] (اِخ ) از سران سپاه خراسان بعهد سلطان ابوسعید. وی در جنگ با ترکمانان بحدود قراباغ واران بقتل رسیده است . (حبیب السیر چ خیام ج 4 ص 92).