معنی کلمه ابوالخشناء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالخشناء. [ اَ بُل ْ خ َ ] (اِخ ) عبادبن مسیب اجنادی . و نیز کنیت او را ابوالخنساء گفته اند.