معنی کلمه فیروزی مند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزی مند. [ م َ ] (ص مرکب ) پیروزی مند. (فرهنگ فارسی معین ). صاحب پیروزی . فیروزمند. رجوع به فیروزمند شود.