معنی کلمه ثغثاغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغثاغ . [ ث َ ](ع ص ، اِ) ثغثغ. آن که سخن از میان دندانها گوید.