معنی کلمه فیروزه وار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزه وار. [ زَ / زِ ] (ص مرکب ) پیروزه وار. (فرهنگ فارسی معین ). مانند پیروزه . چون فیروزه : فیروزه وار یک دم بر یک صفت نپایی تا چند خس پذیری ، آخر نه کهربایی . خاقانی .