معنی کلمه جعفریه دبشو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفریه دبشو. [ ج َ ف َ ری ی َ دِ ] (اِخ ) قریه یی است در ناحیه ٔ غربی مصر. (معجم البلدان ).