معنی کلمه لاشه سوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاشه سوار. [ش َ / ش ِ س َ ] (ص مرکب ) سوار اسبی نزار : مدد لاشه سواری چکند لشکرگاه . اثیر اخسیکتی .