معنی کلمه ترقیش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترقیش . [ ت َ ] (ع مص ) بیاراستن . (از زوزنی ). آراستن سخن را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد).

سخن چینی کردن . (زوزنی ). بربستن و سخن چینی کردن . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). سخن چینی کردن ، زیرا نمام کلام خود را آرایش دهد. (از اقرب الموارد) (از المنجد).

نوشتن سخن را.

نوشتن صحیفه را.

عتاب کردن کسی را. (از اقرب الموارد) ( از المنجد).