معنی کلمه پیرکدو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرکدو. [ک َ ] (اِخ ) (چشمه ٔ...) در بلوک بوانات بمسافت کمی در مشرق مزایجان واقع است . (فارسنامه ٔ ناصری ص 318).