معنی کلمه شکنجه نمودن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شکنجه نمودن . [ ش ِک َ ج َ / ج ِ ن ُ / ن ِ / ن َ / دَ ] (مص مرکب ) شکنجه کردن . عذاب دادن . تعذیب . (یادداشت مؤلف ) : وآن غلامان را شکنجه می نمود که دفنیه ٔ خواجه بنمایید زود. مولوی . رجوع به شکنجه کردن شود.