معنی کلمه قطان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطان . [ ق َطْ طا ](اِخ ) حسن بن محمد. از محدثان است . (ریحانة الادب ).