معنی کلمه گوشتین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوشتین . (ص نسبی ) گوشتی . از گوشت ساخته : چه خوش گفت فرزانه ای پیش بین زبان گوشتین است و تیغ آهنین . نظامی .

سمین و فربه . (ناظم الاطباء). گوشتناک . پرگوشت . فربی . بسیارگوشت : الحادره ؛ مردم گوشتین ستبر. عین حادرة؛ چشمی گوشتین و تمام . (مهذب الاسماء).

غذایی که از گوشت سازند. (از ناظم الاطباء).