معنی کلمه ذات اسنمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذات اسنمة. [ ت ُ اَ ن ُ م َ ] (اِخ ) موضعی است نزدیک طحفة.