معنی کلمه ثغامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثغامة. [ ث َ م َ ] (ع اِ) یکی ثغام . ج ، اثغماء. درمنه ٔ سپید و پیری را بدان تشبیه کنند.