معنی کلمه زین آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زین آباد. [ زَ ] (اِخ ) دهی از دهستان کربال است که در بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 242 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).