معنی کلمه دست جنبانیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دست جنبانیدن . [ دَ جُم ْ دَ ](مص مرکب ) دست جنباندن . رجوع به دست جنباندن شود.