معنی کلمه سعب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سعب . [ س َ ] (ع ص ) هر چیز لزج که روان و دراز باشد از شراب و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).