معنی کلمه زین نهادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زین نهادن . [ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) زین کردن اسب و دیگر چارپایان را. اسراج . زین بستن : به ده پیل بر، تخت زرین نهاد به پیلی دو پرمایه تر زین نهاد. فردوسی . بفرمود تا اسب را زین نهند به بالای او زین زرین نهند. فردوسی . گرازان گرازان نه آگاه از این که بیژن نهاده ست بر بور زین . فردوسی . فردا که نهد سوار آفاق بر ابلق چرخ زین زرکند. خاقانی . سبز خنگ آسمان را کش مرصع بود جل زین زرین برنهاد از بهر جمشید زمین . جمال الدین سلمان (از آنندراج ).