معنی کلمه جعفرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفرآباد. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زاوه بخش حومه ٔ شهرستان تربت حیدریه در 66هزارگزی خاور تربت حیدریه سر راه مالرو عمومی باخرز. دامنه و معتدل است و سکنه ٔ آن 442 تن شیعی مذهب و فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات و بنشن است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).