معنی کلمه جعفرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفرآباد. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سنخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد در 60 هزارگزی باختر اسفراین سر راه مالرو عمومی میان آباد به جاجرم . جلگه و معتدل است و سکنه ٔ آن 94 تن شیعی مذهب و فارسی زبانند. آب آن از قنات و محصول آن غلات ، بنشن و پنبه است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).