معنی کلمه ابوالحسین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالحسین . [ اَ بُل ْ ح ُ س َ ] (اِخ )محمدبن احمدبن محمدبن جمیع. رجوع به محمد... شود.