معنی کلمه زیمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیمة. [ م َ ] (ع اِ) گله ٔ شتران ، کمتر آن دو شتر سه شتر است و اکثر آن پانزده و مانند آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد). گله ٔ شتران از سه تا پانزده . (ناظم الاطباء).

پاره ای از گوشت . ج ، زیَم . (از اقرب الموارد).