معنی کلمه جعفرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفرآباد. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان اسفندقه بخش ساردوئیه ٔ شهرستان جیرفت در 118هزارگزی جنوب ساردوئیه و یک هزارگزی جنوب راه فرعی جیرفت به بافت سکنه ٔ آن 17 تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).